Lietošanas noteikumi

1.    Vispārīgie noteikumi
1.1.  Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Lietošanas noteikumi, nosaka tīmekļa lapas www.repechagebeauty.lv, turpmāk – Repechagebeauty.lv, lietošanas kārtību.
1.2.  SIA REVIVE BALTIC, reģistrācijas Nr. 40203140066, adrese: Cēsu iela 5 - 7, Rīga, LV-1012, turpmāk - REVIVE BALTIC, nodrošina Repechagebeauty.lv pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar Lietošanas noteikumiem.
1.3.  Lietotājs ir rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas iepērkas Repechagebeauty.lv vai izmanto citus Repechagebeauty.lv pakalpojumus. Nepilngadīgas fiziskās personas no 14 līdz 18 gadiem Repechagebeauty.lv pakalpojumus izmanto vienīgi ar vecāka vai aizbildņa atļauju, izņemot gadījumus, kad to rīcībā ir pašu ieņēmumi.
1.4.  Ja Lietotājs iegādājas Repechagebeauty.lv piedāvātās preces, šie Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču iegādi, samaksu par tām, kā arī preču piegādes un atgriešanas nosacījumi.
1.5.  Ja Lietotājs iegādājas preces Repechagebeauty.lv, ir uzskatāms, ka Lietotājs ir iepazinies ar šiem Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt. Lietotājs piekrītot Lietošanas noteikumiem, apstiprina, ka tam ir tiesības reģistrēties un iegādāties preces interneta veikalā Repechagebeauty.lv atbilstoši šiem Lietošanas noteikumiem.
1.6.  Ja Lietotājs mēģina jebkādā veidā kaitēt Repechagebeauty.lv darbībai, stabilitātei, drošībai, vai citādi neievēro šos Lietošanas noteikumus, REVIVE BALTIC ir tiesības atcelt Lietotāja reģistrāciju vai citādi ierobežot Lietotāja piekļuvi Repechagebeauty.lv.
1.7.  REVIVE BALTIC patur tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus. Lietotājam iepērkoties Repechagebeauty.lv, tiek piemēroti Lietošanas noteikumi redakcijā, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Lietotājam ir jāiepazīstas ar Lietošanas noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.
1.8.  REVIVE BALTIC patur tiesības mainīt preču cenu, vai arī noteikt precēm speciālo cenu. Preces Lietotājam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preču pasūtījuma veikšanas brīdī.
2.    Personas datu aizsardzība
2.1.  Veicot pirkumu Repechagebeauty.lv, Lietotājam ir obligāti jāievada savs vārds, uzvārds, preces piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasts.
2.2.  Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par formā norādīto datu pareizību, kā arī par sniegto datu pareizību, veicot pirkumu Repechagebeauty.lv. Ja Lietotājs veicot pirkumu, norādījis neprecīzus vai nepareizus datus, REVIVE BALTIC nav atbildīgs par datu nepareizību un no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Lietotāja tiešo zaudējumu kompensāciju.
2.3.  Lietotājs piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem un Privātuma politikai, piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai.
2.4.  REVIVE BALTIC garantē, ka Lietotāja dati tiks izmantoti tikai preču iegādes un tiešā mārketinga nolūkos.
2.5.  REVIVE BALTIC apņemas nodrošināt Lietotāja sniegto personas datu konfidencialitāti un neizpaust Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot REVIVE BALTIC partneriem, kas nodrošina preču piegādi Lietotājam, vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus, kā valsts institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
2.6.  Preces piegādes brīdī preces saņēmējam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai noskaidrotu personas identitāti.
3.    Pirkuma – pārdošanas līguma noslēgšana
3.1.  Preces pirkuma līgums starp REVIVE BALTIC un Lietotāju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Lietotājs, izvēloties preci(-es), ir izveidojis iepirkumu grozu un noklikšķinājis uz "apmaksāt pirkumu". Lietotājam ir pienākums Lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksāt par precēm.
3.2.  Pirkuma līgumi tiek reģistrēti un glabāti Repechagebeauty.lv datu bāzē.
3.3.  REVIVE BALTIC piekrīt piegādāt Lietotāja pasūtītās un apmaksātās preces uz Lietotāja pasūtījumā norādīto adresi, pamatojoties uz nosacījumiem, kas noteikti Lietošanas noteikumu 5. punktā.
3.4.  Ja REVIVE BALTIC neizdodas sazināties ar Lietotāju 3 (trīs) darba dienu laikā kopš pasūtījuma noformēšanas, pasūtījums tiek atcelts, REVIVE BALTIC atmaksā Lietotājam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta.
3.5.  Ārkārtas situācijā, kad neparedzētu apstākļu dēļ REVIVE BALTIC nevar nodrošināt interneta veikalā Repechagebeauty.lv iegādātās preces piegādi, REVIVE BALTIC apņemas piedāvāt līdzīgu produktu. Ja Lietotājs nepiekrīt, REVIVE BALTIC atmaksā Lietotājam samaksāto naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā.
4.    Preču cenas un samaksas kārtība
4.1.  Preču cenas interneta veikalā Repechagebeauty.lv norādītas euro, PVN ir iekļauts cenā.
4.2.  Lietotājs maksā par precēm, šādos veidos:
4.2.1.izmantojot internetbankas "bank-link" pakalpojumus (pasūtot preci);
4.2.2.ar bankas pārskaitījumu (pasūtot preci);
4.2.3.ar kredītkarti (pasūtot preci).
4.3.  Ja ir izveidojusies pārmaksa par precēm, REVIVE BALTIC to atmaksā Lietotājam ar pārskaitījumu uz bankas kontu, no kura Lietotājs veica samaksu par precēm. Ja pārmaksa izveidojusies, izmantojot citu maksāšanas veidu, Lietotājs iesniedz REVIVE BALTIC rakstveida iesniegumu, norādot bankas konta numuru, uz kuru REVIVE BALTIC jāpārskaita Lietotājam pārmaksātā naudas summa.
5.    Preču piegāde
5.1.  Lietotājs, izvēloties piegādes veidu, apņemas norādīt precīzu piegādes adresi.
5.2.  Preces Lietotājam var piegādāt REVIVE BALTIC vai viņa pilnvarots pārstāvis.
5.3.  Lietotājs apņemas savas pasūtītās preces pieņemt no kurjera.
5.4.  Piegādes maksa Latvijā ir no 3 līdz 5 EUR atkarībā no izvēlēta piegādes veida (trīs līdz pieci eiro).
5.5.  REVIVE BALTIC darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka pasūtītās preces tiktu piegādātas pēc iespējas ātrāk. Aptuvenais piegādes laiks 2-5 (divas līdz piecas) darba dienas. Ārkārtas situācijā, kad prece nav pieejama Latvijas noliktavā un REVIVE BALTIC nevar nodrošināt interneta veikalā Repechagebeauty.lv iegādātās preces piegādi 2-5 (divu līdz piecu) darba dienu laikā, REVIVE BALTIC atsevišķi saskaņo ar Lietotāju ilgāku piegādes laiku. Ja Lietotājs nepiekrīt, REVIVE BALTIC atmaksā Lietotājam samaksāto naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā.
5.6.  Ja Lietotāja norādītajā piegādes adresē Lietotājs nav sastopams, REVIVE BALTIC ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē piegādes brīdī sastopamajai pilngadīgajai personai, bet Lietotājam nav tiesību izteikt REVIVE BALTIC jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošai personai.
5.7.  Ja preču piegāde Lietotājam nav iespējama Lietotāja vainas vai no Lietotāja atkarīgu apstākļu dēļ (Lietotājs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Lietotājs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt u. c.), preces netiek sūtītas atkārtoti, bet pasūtījums tiek atcelts. Šādā gadījumā REVIVE BALTIC atmaksā Lietotājam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta.
5.8.  Pēc preču saņemšanas Lietotājs vai viņa pārstāvis pārbauda preču atbilstību pasūtītajam un paraksta rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanas/pieņemšanas dokumentu, ko preču piegādes brīdī REVIVE BALTIC pārstāvis uzrāda. Parakstot rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanas/pieņemšanas dokumentu, Lietotājs, vai viņa pārstāvis apliecina, ka preces ir nodotas labā stāvoklī. Visos gadījumos, kad kurjers piegādā preci Lietotājam, ja preces iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citādi bojāts no ārpuses, Lietotājam sūtījuma saņemšanas apstiprinājumā jānorāda (jāuzraksta komentārs), vai jāuzraksta atsevišķs akts par šādiem defektiem. Lietotājam tas jādara kurjera klātbūtnē. REVIVE BALTIC neatbild par tādam preču nepilnībām, kas bija acīmredzamas piegādes brīdī, bet netika norādītas preču piegādes apstiprinājumā.
6.    Preču kvalitāte
6.1.  Visu Repechagebeauty.lv pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā pie katras preces. Repechagebeauty.lv nodrošina Repechagebeauty.lv veikalā pārdodamo preču galveno īpašību (informācija par ražotāju, modelis, krāsa, tilpums u.tml.) atbilstību faktiskajām preču īpašībām. 
6.2.  Repechagebeauty.lv precēm tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos noteiktā garantija.
6.3.  Ja pēc preces saņemšanas Lietotājs (6.sadaļas izpratnē patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē - fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību) konstatē, ka prece neatbilst līguma noteikumiem, tad Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā divu gadu laikā no preces saņemšanas dienas Lietotājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu REVIVE BALTIC par preces neatbilstību līguma noteikumiem. Prasījuma pieteikumu Lietotājs iesniedz REVIVE BALTIC divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces neatbilstību līguma noteikumiem.
6.4.  Pēc 6.3.punktā noteiktā termiņa beigām Lietotājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu par preces neatbilstību līguma noteikumiem, ievērojot preces garantijas termiņu.
6.5.  Līguma noteikumiem neatbilstošas preces gadījumā Lietotājs ir tiesīgs lūgt, lai REVIVE BALTIC veic vienu no šādām darbībām:
6.5.1.novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem;
6.5.2.apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;
6.5.3.attiecīgi samazina preces cenu;
6.5.4.atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu.
6.6.  Vispirms Lietotājs ir tiesīgs lūgt REVIVE BALTIC bez atlīdzības novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi (nesamērīgi, ja tas rada REVIVE BALTIC izmaksas, kas nav samērīgas ar citu 6.5.punktā norādīto alternatīvo līdzekli, ņemot vērā preces vērtību bez neatbilstības, neatbilstības nozīmību un to, vai alternatīvā līdzekļa izmantošana nerada patērētājam būtiskas neērtības).
6.7.  Ja nav iespējams novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, tad Lietotājs ir tiesīgs lūgt, lai REVIVE BALTIC attiecīgi samazina preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Samazinot cenu vai atceļot līgumu un atmaksājot naudas summu, REVIVE BALTIC var ņemt vērā preces nolietojumu vai labumu, ko Lietotājs guvis, lietojot preci, un par ko līgumslēdzējas puses ir vienojušās.
6.8.  Maznozīmīgas preces neatbilstības līguma noteikumiem gadījumā (tā būtiski nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā) un tādas, kas nevar būtiski ietekmēt Lietotāja iespējas preci izmantot, Lietotājs nevar prasīt, lai REVIVE BALTIC atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu.
6.9.  Iebildumus un lūgumus par preces neatbilstību līguma noteikumiem Lietotājs var izteikt REVIVE BALTIC rakstveidā, nosūtot iesniegumu REVIVE BALTIC uz adresi Cēsu iela 5 - 7, Rīga, LV-1012. Pēc iebildumu izvērtēšanas REVIVE BALTIC sniedz Lietotājam atbildi. 
7.    Atteikuma tiesības un preču atgriešana
7.1.  Ja Lietotājs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), tad 7.sadaļā noteiktajā kārtībā Lietotājs (patērētājs), nesniedzot nekādu pamatojumu, var izmantot atteikuma tiesības. Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" nosacījumus, patērētājam ir tiesības 14 kalendāro dienu laikā no preces/preču piegādes brīža atkāpties no pirkuma līguma, iesniedzot REVIVE BALTIC iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu. .
7.2.  Par iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu tiek uzskatīts Lietotāja nosūtīts rakstveida (elektroniski e-pasta formā) paziņojums, kurā norādīts atgriešanas objekts, obligāti norādot Lietotāja bankas konta numuru, uz kuru Lietotājs vēlas saņemt atpakaļ par preču pirkumu samaksāto naudas summu un pasūtījuma numurs. Par elektroniskā formā uz e-pastu saņemtu iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu REVIVE BALTIC nekavējoties paziņo Lietotājam.
7.3.  Uzskatāms, ka Lietotājs ir ievērojis atteikuma tiesību termiņu (14 dienas), ja Lietotājs iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta REVIVE BALTIC pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Strīdus gadījumā Lietotājam ir pienākums pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu.
7.4.  Pēc iesnieguma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas Lietotājs nosūta preci atpakaļ REVIVE BALTIC uz adresi: Revive Baltic SIA, Cēsu iela 5 - 7, Rīga, LV-1012 bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā. Šis termiņš ir uzskatāms par ievērotu, ja Lietotājs preces nosūta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.
7.5.  REVIVE BALTIC apņemas bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis Lietotāja iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu, atmaksāt Lietotājam viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā par preču piegādi samaksātos piegādes izdevumus. Atmaksājamo naudas summu REVIVE BALTIC pārskaita uz bankas kontu, no kura tas saņēma samaksu par precēm. Ja Lietotājs preču apmaksai bija izmantojis citu maksājuma veidu, REVIVE BALTIC atmaksā naudas summu, pārskaitot to uz Lietotāja atteikumā norādīto bankas kontu.
7.6.  Ja Lietotājs preču pasūtīšanas brīdī bija skaidri izteicis vēlmi preces saņemt, izmantojot tādu piegādes veidu, kas nav REVIVE BALTIC piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, REVIVE BALTIC nav pienākuma atmaksāt Lietotājam piegādes papildu izdevumus.
7.7.  REVIVE BALTIC patur tiesības aizturēt par preču pirkumu samaksātās naudas summas atmaksu Lietotājam līdz brīdim, kad REVIVE BALTIC būs saņēmis no Lietotāja tā atgriezto preci.
7.8.  Preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas sedz Lietotājs. Ja preci tās īpašību dēļ nevar nosūtīt atpakaļ pa pastu, patērētājs sedz visas ar preces atpakaļatdošanu saistītās izmaksas.
7.9.  Lietotājs atteikuma tiesības var izmantot, ievērojot šādus nosacījumus:
7.9.1.atgrieztajai precei(-ēm) jābūt oriģinālā iepakojumā un Lietotājs nav atvēris iepakojumu precei;
7.9.2.prece nedrīkst būt bojāta;
7.9.3.prece nav lietota, nav zaudējusi tirdzniecības izskatu (saglabātas etiķetes, drošības plēvītes u.c.) (tas neattiecas uz jau piegādes laikā bojātu preci, par kuru pie preces saņemšanas apstiprinājuma Lietotājs ir norādījis iebildumus);
7.9.4.atpakaļ sūtāmai precei jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā tā bija saņemšanas brīdī.
7.10.               REVIVE BALTIC ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ preci, ja netika ievēroti termiņi attiecībā uz preces atgriešanu.
7.11.               Lietotājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Lietotājs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu un citus preces piederumus, kas tai bija pievienoti tās saņemšanas brīdī. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, REVIVE BALTIC ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Lietotāja par preci samaksāto naudu.
8.    Informācijas apmaiņa
8.1.  REVIVE BALTIC sazinās ar Lietotāju, izmantojot e-pastu, pasta adresi vai tālruņa numuru. Lietotājs var izmantot jebkādus saziņas veidus, kas ir uzskaitīti Repechagebeauty.lv sadaļā - Kontakti.
9.    Atbildība
9.1.  REVIVE BALTIC ir atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas sakarā ar to, ka Lietotājs pircējs rīkojas pretēji šajos Lietošanas noteikumos norādītajai Repechagebeauty.lv lietošanas kārtībai.
9.2.  Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.
9.3.  Repechagebeauty.lv nav atbildīgs par Repechagebeauty.lv veikala attēlos redzamo preču nebūtisko īpašību (faktiskais izmērs, formas vai toņa nianses u.tml.) neatbilstību faktiskajām preču īpašībām Lietotāja izmantotās ierīces ekrāna parametru, apgaismojuma vai jebkādu citu līdzīgu ārēju apstākļu dēļ.
9.4.  REVIVE BALTIC nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus REVIVE BALTIC saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā REVIVE BALTIC centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.
10. Citi noteikumi
10.1. Attiecības starp Lietotāju un REVIVE BALTIC regulē šie Lietošanas noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.
10.2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Lietotājs telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar REVIVE BALTIC klientu apkalpošanas servisu. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Lietotājam, kurš ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), ir iespēja īstenot un aizsargāt savas patērētāja likumīgās tiesības Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Norādījumi par atteikumu

Atteikuma tiesības
Ja Klients ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci(-es) nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko darbību), Klients var izmantot atteikuma tiesības. Ievērojot Latvijas Republikas Ministru Kabineta Noteikumiem Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" nosacījumus, patērētājam ir tiesības 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā atgriezt Repechagebeauty.lv iegādāto preci atpakaļ REVIVE BALTIC SIA.
Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 (četrpadsmit) kalendārām dienām, sākot no dienas, kad Klients ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs, un ko Klients norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.
Klients informē REVIVE BALTIC par atgriešanu paziņojot par to rakstiski ([email protected]) norādot atgriešanas objektu un pasūtījuma numuru un bankas konta numuru.
Atteikuma radītās sekas
Ja Klients atteiksies no šā līguma, REVIVE BALTIC atmaksās visus no Klienta saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Klients izmantoja sākotnējam darījumam, ja vien Klients nav skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no Klienta saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa. REVIVE BALTIC var aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad būs saņemtā prece(-es) atpakaļ.  
Klients preces nosūta uz REVIVE BALTIC adresi: Revive Baltic SIA, Cēsu iela 5 - 7, Rīga, LV-1012 bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Klients REVIVE BALTIC paziņoja savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja Klients preci(-es) nosūtīs atpakaļ pirms 14  (četrpadsmit) kalendāro dienu termiņa beigām.
Preču atgriešana notiek, ievērojot šādus nosacījumus:
·      atgrieztajai precei(-ēm) jābūt oriģinālā iepakojumā;
·      preces nedrīkst būt bojātas;
·      preces nav lietotas, nav zaudējušas tirdzniecības izskatu (saglabātas etiķetes, drošības plēvītes u.c.), (tas neattiecas uz jau sabojātie produktiem piegādes laikā);
·      atpakaļ sūtāmai precei(-ēm) jābūt tādā pašā stāvoklī kāda tā bija to saņemot;
·      Klientam jāsedz tiešās atgriešanas izmaksas. 
Klients ir atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.

0
© 2019 Revive Baltic SIA
Reģ.Nr. 40203140066
Cēsu iela 5 - 7, Rīga, LV-1012, Latvija
+371 2669 1010               

 .