Privātuma politika

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību REVIVE BALTIC apņemas nodrošināt Jūsu personas datu aizsardzību un privātumu saskaņā ar:
·      Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām;
·      citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem personas datu apstrādes un privātuma jomā;
·      saskaņā ar šo Privātuma politiku.
Ar šo Privātuma politiku sabiedrība ar ierobežotu atbildību REVIVE BALTIC sniedz Jums informāciju par tās veiktās personas datu apstrādes principiem, veidiem, nolūkiem, apjomiem, nosacījumiem un termiņiem, kā arī par Jūsu tiesībām saistībā ar mūsu veikto personas datu apstrādi.
1.    Definīcijas
1.1.  Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.
1.2.  Datu subjekts – identificēta vai identificējama fiziska persona (turpmāk – klients).
1.3.  Profilēšana – automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus.
1.4.  Pārzinis – sabiedrība ar ierobežotu atbildību REVIVE BALTIC (turpmāk arī – REVIVE BALTIC).
1.5.  Apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, kura pārziņa (REVIVE BALTIC) vārdā apstrādā personas datus.
1.6.  Trešā persona – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kura nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt personas datus.
1.7.  Datu subjekta (klienta) piekrišana – paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga Klienta norāde, ka Klients piekrīt savu personas datu apstrādei.
1.8.  Sīkdatnes – teksta faili, kas tiek saglabāti lietotāja izmantotajā ierīcē, lai individualizētu REVIVE BALTIC mājaslapas lietojamību katram konkrētajam mājaslapas lietotājam.
2.    Personas datu pārzinis un apstrādātājs
2.1.  Personas datu pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību REVIVE BALTIC, reģ. Nr. 40203140066, juridiskā adrese: Cēsu iela 5 - 7, Rīga, LV-1012.
2.2.  Personas datu apstrādātāji ir juridiskās personas, kuras REVIVE BALTIC vārdā un atbilstoši REVIVE BALTIC norādījumiem apstrādā personas datus, un kuri ir apņēmušies ievērot normatīvo aktu prasības datu apstrādes jomā.
3.    Apstrādē esošās klientu personas datu kategorijas un datu veidi
3.1.  REVIVE BALTIC apstrādātās klientu personas datu kategorijas atšķiras atkarībā no tā, kādus REVIVE BALTIC pakalpojumus klients vēlas izmantot.
3.2.  REVIVE BALTIC apstrādāto klientu personas datu kategorijas iedalāmas šādi:
3.2.1.klienta personas datu apstrāde pirkumu veikšanai REVIVE BALTIC repechagebeauty.lv vietnē un citām ar to saistītajām darbībām;
3.2.2.klienta personas datu apstrāde REVIVE BALTIC jaunumu izsūtīšanai e-pastā, SMS formā vai pa pastu;
3.2.3.klienta personas datu apstrāde drošības nolūkos;
3.2.4.klienta personas datu apstrāde citos mārketinga nolūkos (publicitātes pasākumi).
3.3.  Klienta pirkumu veikšanai repechagebeauty.lv vietnē atbilstoši klienta sniegtās informācijas apjomam var apstrādāt šādus klienta personas datus: vārds, uzvārds vai lietotājvārds; dzimums; dzimšanas dati (dzimšanas datums, mēnesis, gads); adrese; mobilā tālruņa numurs; e-pasts, adrese.
3.4.  REVIVE BALTIC repechagebeauty.lv veiktā darījumu izpildei – preces piegādei – REVIVE BALTIC var apstrādāt šādu klienta personas datus atkarībā no klienta izvēlētā preču piegādes veida: e-pasts, vārds, uzvārds; adrese; mobilā tālruņa numurs.
3.5.  REVIVE BALTIC jaunumu izsūtīšanai e-pastā, SMS formā vai pa pastu, REVIVE BALTIC atbilstoši klienta sniegtās informācijas apjomam un mērķim var apstrādāt šādus klienta personas datus: e-pasts, tālruņa numurs, adrese.
4.    Personas datu apstrādes nolūki
4.1.  REVIVE BALTIC iegūtos klientu personas datus apstrādā vienīgi saskaņā ar turpmāk minētajiem nolūkiem (mērķiem), ievērojot personas datu apstrādi regulējošo tiesību aktu prasības un atkarībā no klienta sniegto personas datu apjoma un piekrišanas sniegšanas konkrētajiem apstrādes nolūkiem.
4.2.  REVIVE BALTIC iegūtos klientu personas datus apstrādā šādiem konkrētiem nolūkiem:
4.2.1.vārds, uzvārds vai lietotājvārds – klienta pirkumu veikšanai REVIVE BALTIC repechagebeauty.lv vietnē un piekļuves REVIVE BALTIC repechagebeauty.lv nodrošināšanai;
4.2.2.dzimums – veidojot dzimumam piemērotākos REVIVE BALTIC īpašos piedāvājumus;
4.2.3.dzimšanas dati (dzimšanas datums, mēnesis, gads) – atlaižu piešķiršanai klienta dzimšanas dienā;
4.2.4.adrese – sezonālo katalogu, informatīvu materiālu un ielūgumu nosūtīšanai pa pastu klientam, kā arī REVIVE BALTIC repechagebeauty.lv pasūtīto preču piegādei, ja klienta izvēlētais piegādes veidam ir nepieciešams norādīt adresi, lai preci piegādātu klientam;
4.2.5.mobilā tālruņa numurs – SMS sūtījumiem par aktuālajiem akciju piedāvājumiem un aicinājumiem uz pasākumiem; kā arī, ja klients norādījis tālruņa numuru preču pasūtījuma REVIVE BALTIC repechagebeauty.lv noformēšanas laikā - saziņai jautājumos par REVIVE BALTIC repechagebeauty.lv pasūtīto preču piegādi;
4.2.6.e-pasts – REVIVE BALTIC jaunumu nosūtīšanai elektroniskā formā; piekļuves REVIVE BALTIC repechagebeauty.lv nodrošināšanai klientam; paziņojumu, kas nepieciešami REVIVE BALTIC repechagebeauty.lv veiktā pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai klientam, ja klients veiks preces pasūtījumu REVIVE BALTIC repechagebeauty.lv;
4.3.  REVIVE BALTIC informē, ka daļa no 4.2. punktā norādītajiem datu apstrādes nolūkiem var tikt īstenoti automatizētā veidā, tostarp, veicot klienta profilēšanu, ar mērķi sniegt jaunus, īpašus, individuālus REVIVE BALTIC piedāvājumus konkrētam klientam, ņemot vērā REVIVE BALTIC iegūto un automātiski apkopoto informāciju no klienta sniegtajiem personas datiem un iepriekšējiem pirkumiem REVIVE BALTIC veikalos, ja klients tam ir piekritis.
5.    Personas datu apstrādes pamats un termiņš
5.1.  REVIVE BALTIC veiktā personas datu apstrāde var tikt veikta, vienīgi pamatojoties uz kādu no turpmāk minētajiem pamatiem:
5.1.1.Klienta piekrišana – klienta personīga, brīvi sniegta konkrēta un apzināta norāde, ka klients piekrīt viņa personas datu apstrādei. Pie katra sniedzamā personas datu veida REVIVE BALTIC ir norādījis kādu no 4.2. punktā nolūkiem, kādiem klients pēc savas izvēles var sniegt REVIVE BALTIC piekrišanu savu personas datu apstrādei. Klients, personīgi sniedzot savus personas datus, apstiprina savu piekrišanu viņa personas datu apstrādei.
5.1.2.Juridiska (likumiska) pienākuma izpilde – ja tas izriet no tiesību aktiem vai valsts institūciju izdotajiem administratīvajiem aktiem vai likumīgiem pieprasījumiem, REVIVE BALTIC ir tiesīgs no klienta saņemtos datus apstrādāt tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu attiecīgās tiesību aktu vai administratīvo aktu prasības, vai, lai atbildētu uz oficiāliem valsts institūciju likumīgiem pieprasījumiem.
5.2.  REVIVE BALTIC apstrādā klientu sniegtos personas datus tik ilgi, kamēr ir spēkā klienta sniegtā piekrišana datu apstrādei, vai kamēr REVIVE BALTIC ir nepieciešams aizsargāt savas leģitīmās intereses vai izpildīt tam uzliktos juridiskos pienākumus, un kamēr nav vēl sasniegts personas datu apstrādes mērķis. 
6.    Personas datu saņēmēji
6.1.  REVIVE BALTIC, apstrādājot klientu personas datus, ievēro stingru konfidencialitāti un nodrošina aizsardzību pret trešo personu nesankcionētas piekļuves iespējām personas datiem, personas datu netīšu nozaudēšanu vai iznīcināšanu. Esot likumīgam pamatam, REVIVE BALTIC izņēmuma kārtā klientu personas datus var nodot arī šādām personām:
6.1.1.Datu apstrādātājiem, kuri REVIVE BALTIC vārdā un atbilstoši REVIVE BALTIC norādījumiem apstrādā personas datus, piemēram, pakalpojumu sniedzēji, kas REVIVE BALTIC vārdā nosuta klientiem SMS par aktuālajiem īpašajiem akciju piedāvājumiem;
6.1.2.Valsts pārvaldes iestādēm, tiesību sargājošām iestādēm, pēc šo institūciju likumīga pieprasījuma;
6.1.3.Personām, kuras sniedza REVIVE BALTIC pakalpojumus, piemēram, juristiem, ja personas datu nodošanai pakalpojumu sniedzējiem ir likumīgs pamats.
7.    REVIVE BALTIC sīkdatņu politika
7.1.  REVIVE BALTIC mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes, kas saglabā informāciju par mājaslapas lietotāja veiktajām darbībām mājaslapā, piemēram, lietotāja izmantotā IP adrese, domēna nosaukums, izmantotais tīmekļa pārlūks un operētājsistēmas veids, mājaslapas apmeklējuma ilgums un mājaslapā meklētā informācija.
7.2.  REVIVE BALTIC izmanto sīkdatnes, tikai pamatojoties uz mājaslapas lietotāju sniegtu nepārprotamu piekrišanu to izmantošanai. Šis nosacījums neattiecas uz tām sīkdatnēm, kuras nepieciešamas REVIVE BALTIC mājaslapas netraucētai funkcionēšanai, bet kuras ilgstoši nesaglabā informāciju par lietotāja veiktajām darbībām REVIVE BALTIC mājaslapā.
8.    Klienta tiesības saistībā ar REVIVE BALTIC veikto personas datu apstrādi
8.1.  Klientam ir tiesības izvēlēties, kādā apjomā un kādus datus sniegt REVIVE BALTIC, kā arī atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei pilnībā vai daļā, lūdzot REVIVE BALTIC izbeigt visu klienta datu vai noteiktas daļas klienta datu apstrādi. Piekrišanas atsaukšana neietekmē līdz atsaukšanai veiktās klienta personas datu apstrādes tiesiskumu.
8.2.  Izvēloties nesniegt personas datus kādā daļā vai arī atsaucot piekrišanu pilnībā vai kādā tās daļā (attiecībā uz konkrētiem, sniegtiem datiem), REVIVE BALTIC nevarēs sniegt klientam tos pakalpojumus, kuru sniegšanai ir nepieciešami attiecīgie personas dati.
8.3.  Ievērojot to, ka REVIVE BALTIC ir nepieciešams nepārprotami identificēt klientu, kurš pilnībā vai daļēji atsauc piekrišanu personas datu apstrādei, atteikumu klients var nosūtīt REVIVE BALTIC šādos veidos:
8.3.1.Nosūtot atsaukumu uz REVIVE BALTIC e-pastu [email protected] no e-pasta, kuru klients norādījis, reģistrējoties REVIVE BALTIC repechagebeauty.lv. Šādā gadījumā atsaukuma e-pastā klientam jānorāda vārds, uzvārds vai lietotājvārds (ja klients tādu izvēlējies), kā arī apjoms, kādā piekrišana tiek atsaukta.
8.3.2.Nosūtot atsaukumu uz REVIVE BALTIC e-pastu [email protected], parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, norādot klienta vārdu, uzvārdu vai lietotājvārdu (ja klients tādu izvēlējies), kā arī apjomu, kādā piekrišana tiek atsaukta.  
8.3.3.Nosūtot atsaukumu pa pastu uz REVIVE BALTIC juridisko adresi: Cēsu iela 5 - 7, Rīga, LV-1012, norādot klienta vārdu, uzvārdu vai lietotājvārdu (ja klients tādu izvēlējies), kā arī apjomu, kādā piekrišana tiek atsaukta.
8.4.  Klientam jebkurā brīdī ir tiesības iebilst pret REVIVE BALTIC veikto personas datu apstrādi, kā arī prasīt REVIVE BALTIC veikt noteiktas darbības saistībā ar klienta personas datiem, nosūtot pieprasījumu REVIVE BALTIC kādā no veidiem, kas norādīts 8.3.1.-8.3.3. punktā. Klients ir tiesīgs prasīt REVIVE BALTIC:
8.4.1.izsniegt REVIVE BALTIC rīcībā esošos personas datus par klientu;
8.4.2.labot, dzēst vai papildināt personas datus atbilstoši klienta norādēm, savu lūgumu pamatojot;
8.4.3.ierobežot (uz noteiktu laiku apturēt) noteikta veida vai visu klienta datu apstrādi;
8.4.4.pārtraukt automatizētu klienta datu apstrādi (automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz klientu), tostarp profilēšanu;
8.4.5.pārnest personas datus citam pārzinim – tādā apjomā un formā, kādā dati ir REVIVE BALTIC rīcībā.
8.5.  Klientam ir tiesības iegūt no REVIVE BALTIC informāciju par personas datu nodošanas trešajām personām faktu un par personām (fiziskām vai juridiskām) un/vai valsts institūcijām, kurām REVIVE BALTIC ir sniedzis jebkādu informāciju saistībā ar konkrētā klienta personas datiem, izņemot gadījumus, ja šāda informācija sniegta, pamatojoties uz operatīvās darbības subjekta vai citas kompetentas institūcijas pieprasījumu kriminālprocesa ietvaros vai citos gadījumos, kad tiesību akti tieši liedz izpaust attiecīgo informāciju.
8.6.  Jautājumu gadījumā saistībā ar REVIVE BALTIC veikto personas datu apstrādi vai aizsardzību klientam ir tiesības vērsties pie REVIVE BALTIC vadības rakstot uz e-pastu: [email protected]
8.7.  Domstarpību gadījumā saistībā ar REVIVE BALTIC veikto personas datu apstrādi klientam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.
9.    Privātuma politikas izmaiņas
9.1.  REVIVE BALTIC var veikt izmaiņas privātumu politikā jebkurā brīdī un pēc saviem ieskatiem, ja šādas izmaiņas atbilst normatīvo aktu prasībām personas datu aizsardzības jomā. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas REVIVE BALTIC mājaslapā. Jūsu pienākums ir periodiski pārlasīt šo privātuma politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām.

REVIVE BALTIC sīkdatņu izmantošanas politika

Revive Baltic mājaslapā tiek izmantotas programmas, kas veido sīkdatnes, ļaujot lietotājam šķirstīt lapas un uzglabājot informāciju par apmeklētajām lapām. Tās tiek izmantotas, lai mājaslapa spētu atpazīt lietotāju un tādējādi atvieglotu un paātrinātu lietotāja piekļuvi mājaslapas iespējām, sniedzot lapas ērtāku lietošanas pieredzi, piemēram, autorizācijai, piedāvājumu meklēšanai un/vai atkārtotai apmeklēšanai. 

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes ir ļoti mazi teksta faili, kas automātiski rodas mājaslapas apmeklējuma laikā un tiek saglabāti lietotāja izmantotajā datorā, planšetē vai viedtālrunī (ierīcē), tādējādi ļaujot individualizēt mājaslapas lietojamību katram konkrētajam mājaslapas lietotājam. Sīkdatnes lietotāja datorā tiek saglabātas lietotāja izvēlētajā apmērā, kuru var norādīt datora pārlūkprogrammas iestatījumos.

“Sesijas sīkdatnes” ir pagaidu faili, kas lietotāja datorā, planšetē vai viedtālrunī saglabājas līdz brīdim, kamēr viņš pārtrauc mājaslapas apmeklējumu.

“Pastāvīgās sīkdatnes” ir faili, kas automātiski tiek saglabāti lietotāja datorā, planšetē vai viedtālrunī mājaslapas apmeklējuma laikā un paliek saglabāti ierīcē tik ilgi, kamēr lietotājs tos izdzēš vai atkarībā no lietotāja pārlūkprogrammas uzstādījumiem šādi faili tiek izdzēsti automātiski.

Kāda informācija tiek saglabāta?

Sīkdatne saglabā informāciju par lietotāja veiktajām darbībām Repechagebeauty.com mājaslapā, piemēram, lietotāja izmantotā IP adrese, domēna nosaukums, izmantotais tīmekļa pārlūks un operētājsistēmas veids, mājaslapas apmeklējuma ilgums un mājaslapā meklētā informācija. Sīkdatņu saglabātie dati ir anonīmi.

Kādēļ sīkdatnes ir nepieciešamas?

 “Sesijas sīkdatņu” izmantošana ir obligāti nepieciešama, lai nodrošinātu mājaslapas nepārtrauktu un netraucētu funkcionēšanu, tostarp nodrošinātu iespēju lietotājam autorizēties mājaslapā. Šāda veida sīkdatnes ilgstoši nesaglabā informāciju par lietotāja veiktajām darbībām mājaslapā, bet to funkcionalitāte ir nepieciešama vienīgi uz laiku, kamēr lietotājs lieto mājaslapu. “Sesijas sīkdatnes”, piemēram, nodrošina to, ka mājaslapa saglabā informāciju par lietotāja izvēli iepriekšējā mājaslapas “logā”, lai lietotājam, atgriežoties tajā, nebūtu nepieciešamas atkāroti meklēt un ievadīt visu informāciju.

“Pastāvīgo sīkdatņu” izmantošana ir nepieciešama, lai nodrošinātu Jums pēc iespējas ērtāku un tieši Jums individuāli paredzētu mājaslapas lietošanas pieredzi, pielāgojot mājaslapas saturu un piedāvājumus atbilstoši Jūsu interesēm iepriekšējo apmeklējumu laikā. Šī veida sīkdatnes saglabā informāciju par lietotāja veiktajām darbībām mājaslapā. Šo sīkdatņu informācija var tikt izmantota arī reklāmas un mārketinga nolūkos, ņemot vērā lietotāju izrādīto interesi par noteikta veida mājaslapā pieejamajiem piedāvājumiem.

Trešo personu sīkdatnes

Informācija, kas tiek savākta, izmantojot sīkdatnes, tiek nosūtīta arī Google, lai izveidotu mājaslapas statistiskās atskaites. Revive Baltic mājaslapa izmanto rīku Google Analytics, kas palīdz analizēt to, kā apmeklētāji lieto mājaslapu.

Mēs nekad neizmantosim un arī neļausim trešajām personām izmantot šo statistikas analīzes instrumentu, lai izsekotu un iegūtu konfidenciālu informāciju par mūsu mājaslapas apmeklētājiem. Ne mēs, ne Google nesasaistīs IP adresi ar individuālo datora lietotāju un jebkādiem citiem datiem, kas pieejami Google, izņemot gadījumus, kad Jūs iesniegsiet personas datus mūsu mājaslapas aizpildāmajā formā

Kā var bloķēt sīkdatņu izmantošanu?

Ienākot mājaslapā, lietotāji redz paziņojumu par sīkdatņu izmantošanu Revive Baltic interneta vietnē. Nospiežot “PIEKRĪTU” vai turpinot lietot Repechagebeauty.lv mājaslapu, lietotājs apstiprina, ka piekrīt sīkdatņu izmantošanai, apmeklējot Repechagebeauty.lv mājaslapu.

Tai pašā laikā ikvienam lietotājam ir iespēja kopumā kontrolēt un bloķēt sīkdatņu izmantošanu savā ierīcē un konkrētā pārlūkprogrammā, kā arī izdzēst saglabātās sīkdatnes jebkurā laikā, šim nolūkam izmantojot ierīces pārlūkprogrammas iestatījumus. Lūdzam ņemt vērā, ka attiecīgie uzstādījumi un/vai izmaiņas iestatījumos ir jāveic katrai ierīcei un pārlūkprogrammai atsevišķi!

Ja Jūs lietojat interneta pārlūku Google Chrome, informāciju par sīkdatņu pārvaldīšanu varat uzzināt šeit: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=lv

Vairāk informācijas par sīkdatņu iestatījumiem, bloķēšanu un dzēšanu citās pārlūkprogrammās varat uzzināt šeit (norādījumi pieejami angļu valodā): https://www.aboutcookies.org/.

Ja lietotājs bloķē sīkdatņu izmantošanu ierīces pārlūkprogrammā, sīkdatnes lietotāja datorā netiks saglabātas. Taču lietotājam jāņem vērā, ka šādā gadījumā daļēji var būt traucēta Repechagebeauty.lv mājaslapas lietošanas funkcionalitāte, proti, atsevišķas mājaslapas funkcijas var nebūt pieejamas vai var darboties ar kļūdām, radot neērtības mājaslapas lietotājam. Tādēļ REVIVE BALTIC lietotāju ērtības nolūkos rekomendē saglabāt sīkdatņu izmantošanu Jūsu ierīcē.

Sīkdatņu lietošanas politikas izmaiņas

REVIVE BALTIC informē, ka var veikt izmaiņas sīkdatņu izmantošanas politikā jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājaslapā. REVIVE BALTIC aicina Jūs periodiski pārlasīt šo dokumentu, lai Jūs būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar aktuālajām izmaiņām.

 

0
© 2019 Revive Baltic SIA
Reģ.Nr. 40203140066
Cēsu iela 5 - 7, Rīga, LV-1012, Latvija
+371 2669 1010               

 .